Niniejsza Informacja o polityce prywatności przedstawia sposób, w jaki przekazywane przez Ciebie dane osobowe (zwane dalej „Danymi”) gromadzone przez IVECO Poland Sp. z o.o. (dalej „my” lub „Firma”) za pośrednictwem tej witryny internetowej podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

1. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

Możemy gromadzić, przetwarzać i przechowywać Dane przekazywane nam przez Użytkownika w celu uzyskania konkretnej usługi lub w ramach relacji biznesowych (np. dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące życia zawodowego, informacje finansowe lub techniczne).

Zazwyczaj to Ty podajesz nam takie Dane, jednak w niektórych przypadkach możemy gromadzić Dane na Twój temat pochodzące od podmiotów zewnętrznych lub z publicznych rejestrów. Chronimy Dane uzyskane od takich podmiotów zewnętrznych zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej informacji o polityce prywatności.

2. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

Dane mogą być przetwarzane w formie papierowej, automatycznej lub elektronicznej, w tym pocztą zwykłą lub elektroniczną, telefonicznie (np. automatyczne połączenia telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks) i z wykorzystaniem wszelkich innych środków (np. witryn internetowych, aplikacji mobilnych).

Dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie umowy, o której mowa w punkcie (i), zobowiązań prawnych, o których mowa w punkcie (ii), naszego uzasadnionego interesu związanego z przetwarzaniem danych, o którym mowa w punktach (iii) i (iv) oraz pod warunkiem uzyskania Państwa wyraźnej zgody na cele marketingowe, o których mowa w punktach (v) i (vi). Należy pamiętać, że jeśli wyrazili Państwo zgodę, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Dane mogą być przetwarzane elektronicznie, w systemach informatycznych, oraz ręcznie, w postaci papierowej. W ciągu całego cyklu życia dane będą przetwarzane i przechowywane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z zasadami uczciwości, praworządności i przejrzystości, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

3. KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA DANYCH

Przekazanie Danych nigdy nie jest obowiązkowe. Niemniej jednak, nieprzekazanie Danych niezbędnych do świadczenia usługi lub dostarczenia produktu może uniemożliwić nam wykonanie żądanej usługi lub dostarczenie żądanego produktu albo skutkować nieoptymalnym dostarczeniem żądanej usługi lub produktu.

4. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Należymy do Iveco Group, globalnego lidera w sektorze dóbr inwestycyjnych. Dane mogą być udostępniane i przekazywane naszym podmiotom zależnym i stowarzyszonym z Iveco Group, zaufanym podmiotom zewnętrznym, usługodawcom, autoryzowanym dealerom i dystrybutorom oraz partnerom biznesowym, mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami, na których ciąży szczególne zobowiązanie umowne i które mogą wykorzystywać dane wyłącznie do celów wymienionych powyżej.

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym w celu dopełnienia zobowiązań prawnych, zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa naszego i Iveco Group, ochrony praw lub własności naszych i Iveco Group, reagowania na polecenia władz publicznych czy dochodzenia naszych praw przed organami sądowymi.

5. SPOSÓB POWIERZANIA DANYCH

W celu przetwarzania Danych w sposób opisany powyżej możemy przekazywać Dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać takie Dane w cyfrowych lub fizycznych bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w naszym imieniu. Zarządzanie bazami Danych i przetwarzanie Danych jest ograniczone do celów przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie ochrony danych.

W przypadku przekazywania Danych poza EOG Firma zobowiązana jest stosować odpowiednie środki umowne w celu zagwarantowania właściwej ochrony Danych, w tym m.in. umowy oparte na Standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską i mających zastosowanie do przekazywania danych osobowych poza EOG.

6. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane przechowujemy w naszych systemach i archiwach tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności, z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wymogów prawnych i umownych.

Gdy Dane przestaną być niezbędne do celów, do których są przetwarzane, są usuwane lub przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację osób, których Dane dotyczą, pod warunkiem, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania takich Danych. Możemy nadal przechowywać Dane przez dłuższy okres, gdy może to być konieczne do ochrony naszych interesów związanych z potencjalną odpowiedzialnością wynikającą ze świadczenia usług lub dostarczania produktów lub z przetwarzania Danych.

Dane przetwarzane do celów marketingowych są przechowywane do czasu wycofania Twojej zgody i, w każdym przypadku, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami i wytycznymi przedstawionymi w tym zakresie przez właściwe organy ds. ochrony prywatności.

7. ADMINISTRATOR DANYCH

IVECO Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Al. Wyscigowa 6, 02-681 Warszawa, Polska pełni funkcję Administratora Danych Osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych przez niego na zasadach określonych w niniejszej Informacji o polityce prywatności.

IVECO Poland Sp. z o.o., has appointed a Data Protection Officer. The contact information of the Data Protection Officer is as follows: [To be completed with contact information]

8. TWOJE PRAWA ODNOŚNIE DO TWOICH DANYCH

Możesz korzystać w sposób określony właściwymi przepisami ze swoich praw, do których należą:

Możesz skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami, jak opisano poniżej:

Jeśli prześlesz nam prośbę, być może będziemy musieli uzyskać od Ciebie inne dane osobowe, aby zweryfikować Twoją tożsamość i w razie potrzeby skontaktować się z Tobą. Informacje te, wraz z innymi Danymi, którymi dysponowaliśmy wcześniej, będą wówczas przetwarzane w celu spełnienia Twojej prośby, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Jeśli będzie to konieczne, w celu spełnienia Twojej prośby niektóre informacje mogą zostać przekazane innym firmom Iveco Group lub spoza grupy działającym jako podmioty przetwarzające Twoje dane. Twoje Dane będą przetwarzane przez okres czasu niezbędny do oceny i realizacji Twojej prośby, po czym zostaną zarchiwizowane na odpowiedni okres, aby umożliwić wykazanie, że Twoja prośba została zrealizowana prawidłowo i w odpowiednim terminie.

9. AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ INFORMACJI O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Niniejszą Informację o polityce prywatności zaktualizowano w styczeń 2022 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania sporadycznych zmian lub aktualizacji Informacji o polityce prywatności w celu odzwierciedlenia zmieniających się wymogów prawnych lub działań związanych z przetwarzaniem danych.